onsdag 22 juni 2011

Jerusalem en helig stad – för vem?

Käre läsare, får jag be dig att titta på följande youtubefilm: (klicka här!).
Den handlar om Jerusalem och judarnas rätt till denna stad. Palestinska grupper har försökt att få Youtube att ta bort filmen men inte lyckats (ännu i alla fall). Men eftersom de tidigare lyckats med sådana bedrifter, bör man nog se filmen så snart som möjligt. Tyvärr är den på engelska men det mesta är text på ganska enkel engelska så de flesta kan nog förstå vad det handlar om.

I filmen citeras Koranen 5:24 och 17.106. I Zetterstéens svenska översättning från 1917 lyder dessa verser (exakta verser skiljer mellan olika översättningar och filmen anger 5:21 och 17:104):
Än när Mose sade till sitt folk: ”Mitt folk kommen ihåg Guds nåd mot eder, då han förordnade profeter han icke givit någon annan i all världen!
Mitt folk träden in i det helgade landet, som Gud bestämt för eder, och ryggen ej tillbaka så att I vänden åter med förlust.” (sura 5:23-24 – jag tog också med vers 23 som bakgrund).

Därefter sade vi [Allah] till Israels barn: ”Bebon landet!” Och då löftet sista gången uppfylles, skola vi föra eder fram utan åtskillnad. Med sanning hava vi sänt den ned [här avses tecken som Gud gett Mose], och med sanning har den kommit ned (sura 17:106).

Jag kan själv lägga till några verser i Koranen.
Vi hava ju givit Israels barn en säker boning och beskärt dem goda ting… (sura 10:93)

Vi hava ju frälst Israels barn från det nesliga straffet. Och från Farao. Han var förvisso en hög herre; ja, han hörde till de hänsynslösa.
Vi hava ju med flit utkorat dem [Israels barn] framför all världen (sura 44:29-31).

Vi hava ju givit Israels barn skriften, visheten och profetkallet, beskärt dem goda ting och givit dem företräde framför all världen (sura 45:15).

Koranen själv säger alltså att Allah (Gud) har gett landet Israel till det judiska folket och att han gett dem en säker boning och att Skriften (dvs Gamla Testamentet i Bibeln) kommer från Allah (Gud). Man kan då tycka att den inställning som dagens företrädare för islam har när det gäller Israel och det judiska folket inte riktigt stämmer överens med vad Koranen själv säger.

Problemet är att Koranen säger emot sig själv när det gäller många grundläggande saker. På andra ställen i Koranen finns verser som inte är lika positiva till judarna. Enligt den muslimska tolkningsprincipen gäller den sist skrivna suran om två suror säger emot varandra. Eftersom man inte vet med säkerhet i vilken ordning surorna skrivits (de har definitivt inte skrivits i den ordning de har i Koranen), finns möjligheter till olika tolkningar. Olika teologer har försökt att finna den rätta ordningen, men dessvärre har de kommit fram till olika resultat (Läsaren kan läsa mer om detta här – sista tredjedelen av artikeln inkluderande en länk till en lista med några olika sådana resultat).

Hur som helst så tycks det som att Koranen garanterar judarnas rätt till landet Israel. Av filmen jag länkar till framgår också att Jerusalem inte är någon helig stad för islam (i egentlig mening). Jerusalem nämns inte en enda gång vid namn i Koranen (i Gamla Testamentet i King Jame's bibelöversättning förekommer ordet "Jerusalem" 629 gånger! – förutom att staden också refereras till otaliga gånger som Sion, Davids stad etc). Snarare tycks det vara så att man inom islam använder helighetsbegreppet för politiska syften. Så fort någon säger att något är heligt för den personen tystnar ju alla invändingar. Utom förstås när judar hävdar att Jerusalem är deras heliga stad. Då blir i stället människor rasande. Det eviga judehatet…. Tröttsamt och djävulskt!